Өндөр хэмийн ажил гүйцэтгэх аюулгүй ажиллагааны талаар дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.

458

https://www.facebook.com/104278253453732/videos/2028696813885177/?t=11