Хамтарсан шалгалтыг хийлээ.

1054

Цагдаагийн газрын Замыг цагдаагийн тасаг, Авто тээврийн үндэсний төвтэй хамтран хөдөлгөөнд оролцож байгаа 132 тээврийн хэрэгслийн яндангийн утаанд хэмжилт хийж стандарт агууламжаас давж агаар бохирдуулсан 3 тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчид зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авлаа.