ОРХОН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

521

Байгалийн нөөц баялагийн хууль бус бэлтгэн нийлүүлэлт, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний шилжилт хөлдөлгөөн, гарал үүслийн баталгаажилт, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хууль бус тээвэрлэлтийн байдалд хяналт шалгалтыг тус тус хийн гүйцэтгэсэн.