“Иргэдийн оролцоотой Байгаль орчны хяналт”, “Эрүүл аюулгүй орчин -Таны оролцоо” сарын аян

467

Иргэдийн оролцоотой Байгаль орчны хяналтболонЭрүүл аюулгүй орчинТаны оролцоосэдэвт байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр хамтран зохион байгуулж байгаа сарын аяны нээлтийг 2019.04.03-ны өдөр Орхон аймагт үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус 50 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт 98 ажилтныг урьж оролцуулан зохион байгуулсанАяны

хугацаанд холбогдох хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан таниулах, хууль сахин мөрдөлтийг дээшлүүлэх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх зэрэг ажлуудыг бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахаар МХГ-аас төлөвлөн ажиллаж байна.