“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН ТАНЫ ОРОЛЦОО” сарын аяны хүрээнд

679

Орхон аймгийн хэмжээнд цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд илэрч буй нийтлэг зөрчлүүд, тэдгээрийг холбогдох хууль, дүрэм, стандартын дагуу хэрхэн арилгах талаар байгууллагын сургалтыг дэд бүтэц, хөдөлмөр, байгаль орчны чиглэлээр зохион байгууллаж ажилласан.Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэж төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдаагүй цахилгаан, дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдэд эрчим хүч, хэмжилзүйн чиглэлээр нийт 259 зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаад байна.