ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРХОН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү.

 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 116 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо
Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 323/510 202/256