ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ НИЙТЭД ЗАРЛАЛАА

2016.12.01

МХЕГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/152 дугаар тушаалаар Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2017 онд хийгдэх төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллагыг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн төлөвлөж “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ирэх онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Хяналт шалгалтын обьектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах обьектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 123 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн A/152 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

№ Нэгжийн нэр /Аймаг, нийслэлийн МХГ/ Шалгалтанд хамрагдах шалгуулагч этгээдийн тоо Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах шалгуулагч этгээдийн тоо
МХЕГ 206 78
Нийслэлийн дүн
НМХГ 1581 1020
1 Баянгол 195 175
2 Баянзүрх 243 160
3 Сүхбаатар 162 105
4 Чингэлтэй 173 126
5 Хан-Уул 226 136
6 Сонгинохайрхан 237 129
7 Налайх 104 78
8 Багануур 76 40
9 Багахангай 2 2
Аймгуудын дүн
1 Архангай 212 142
2 Баян-Өлгий 229 205
3 Баянхонгор 246 139
4 Булган 187 120
5 Говь-Алтай 186 100
6 Говьсүмбэр 104 71
7 Дархан-Уул 284 221
8 Дорнод 199 141
9 Дорноговь 193 98
10 Дундговь 190 107
11 Завхан 239 180
12 Орхон 241 194
13 Өвөрхангай 227 188
14 Өмнөговь 261 163
15 Сүхбаатар 169 111
16 Сэлэнгэ 356 215
17 Увс 206 127
18 Төв 229 154
19 Ховд 221 160
20 Хөвсгөл 200 190
21 Хэнтий 215 180
22 Буянт-Ухаа боомт 3 0